Lidmaatschap van de Coöperatie

De energiecoöperatie van Rozendaal

Bestuurd door vrijwilligers en operationeel zonder winstoogmerk wekken onze leden individueel en gezamenlijk duurzame energie op, die ook zoveel mogelijk zelf weer gebruiken. Doet u ook mee?
Activiteiten
De ZonneRoos zet zich in om duurzame energie op te (doen) wekken. Voor en door Rozendalers

Na een grootse actie om collectie zonnepanelen in te kopen, biedt de ZonneRoos nu de gelegenheid om lokaal opgewekte stroom met elkaar uit te wisselen en overschotten van lokaal opgewekte stroom te gebruiken. 
Hiervoor kan iedereen (ook niet-leden) een leveringsovereenkomst aangaan met De ZonneRoos = om.

De leveringstarieven zijn marktconform. Ondertussen maakt de ZonneRoos toch een kleine marge, welke weer ten goede komt aan de leden.

werkt als een bedrijf, maar is een vereniging met leden. De leden hebben inspraak in de ledenvergadering. Hier legt het bestuur verantwoording af. Alle leden delen voor een gelijk deel mee in de resultaten van de  coöperatie.

wordt gevormd uit de leden. Momenteel is er een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Er is een rooster van aftreden, waarin ééns per jaar één positie vacant wordt.

worden in eerste aanleiding geïnitieerd door het bestuur. Hier kunnen ook commissies voor worden ingesteld.  Het staat leden vrij om gebruik te maken van aanbiedingen van De ZonneRoos.  Ook kan de ZonneRoos diensten aanbieden aan externe partijen, waarbij een resultaat nog steeds ten goede komt aan de coöperatie. 

van de coöperatie komen ten goede aan de leden. Voorbeelden zijn opbrengsten uit verkoop van collectief opgewekte stroom of verdiensten vanuit de lopende energiecontracten.    

Ieder lid betaalt contributie. De hoogte van de contributie is thans € 25 per huishouden per jaar. Dit geldt wordt gebruikt ter voorziening in de algemene kosten van de coöperatie.

Organisaties kunnen ook lid worden. Deze betalen eenzelfde contributie en hebben eveneens één stem. 

Meld u hier aan als lid